Genel | Simurg Sağlık

Archive for the ‘Genel’ Category

İSG Kanunu, 01.07.2020 itibariyle Kamu Kurumları ve 50’den Az  Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıftaki Tüm İşyerlerini Kapsadı.

Cumartesi, Temmuz 4th, 2020

KANUN HERKESİ KAPSIYOR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilk olarak 2013 yılı itibariyle, tüm işverenleri ve çalışanları kapsayarak uygulanmaya başlanmıştır. Kanun içeriğinden 1 Temmuz 2020′de devreye giren kısım;  50 çalışan sayısından daha az kişiyle az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler ile KAMU KURUMLARI’NDA,  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden İSG-Katip ataması ile sürekli  İSG hizmeti alınmasıdır.

Bahsi geçen tüm bu kurumlar için; Aşağıda bazı başlıkları verilen İSG kanunu yükümlülükleri zaten 2013 yılından beri devam etmektedir.

1. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
2. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
3. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)
4. Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması
5. Koruyucu donanım ve ekipmanların (KKD) belirlenmesi, tedariği, eğitimi, teslim tutanağı
6. İSG talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması
7. İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi
8. İşe giriş sağlık raporu alınması
9. Ortam ölçümleri, mühendislik kontroller vs.

Küresel olarak yeni bir risk ve acil durum olarak ortaya çıkan, COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında işyerlerinde alınacak  konrol ve önleme çalışmaları da İSG hizmet alanına girmektedir.

Bakanlığın İş müfettişlerinin rutin denetimleri dışında; İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikâyeti, Sigorta işlemleri, Yangın, deprem gibi afetlerde işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanmaktadır. İşverenlere kusuru oranında hukuki yaptırımlar ve idari para cezaları uygulanmaktadır.

İşyeri Tehlike Sınıfları

 1. Az Tehlikeli Sınıflar; Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…), Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar,  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb.
 2. Tehlikeli Sınıflar;Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya imalathaneleri gibi fabrikalar vb.
 3. Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler vb.

Buraya tıklayarak Tehlike Sınıfınızı öğrenin.

Simurg OSGB olarak biz; İş sağlığı ve güvenliğini uyulacak kanuni bir mecburiyetten ziyade çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayan,  kaliteyi ve verimliliği artıran bir YATIRIM olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bilimsel olarak kanıtlandığı gibi, gerekli önlemler alınarak iş kazaları %98, meslek hastalıkları ise %100 engellenebilmektedir.

KAZALAR TEMENNİ EDEREK DEĞİL TEDBİR ALINARAK ÖNLENİR.

ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR.

 

 

Bookmark and Share

Emniyet Müdürlükleri Çalışanlarına İSG Eğitimeleri

Çarşamba, Eylül 25th, 2019

Sivas İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri çalışanlarının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri, 24- 26/09/2019 tarihlerinde,  Simurg OSGB tarafından gerçekleştirilmiştir.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri çalışanlarına bu kapsamda ,
1 – GENEL KONULAR
    a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
    b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
    c) İş yeri temizliği ve düzeni
    d) İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar
2 – SAĞLIK KONULARI
    a) Meslek hastalıklarının sebepleri
    b) Hastalıktan korunma prensipleri
    c) Biyolojik ve psiko-kimya risk etmenleri
    d) İlk yardım
3 – TEKNİK KONULAR
      a) Kimyasal , fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
      b) Elle kaldırma , taşıma
      c) Parlama, parlatma ve yangından korunma
      d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
      e) Ekranlı araçlarla çalışma
      f) Elektrik tehlikeleri , riskleri ve önlemleri
      g) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri
      h) Kişisel koruyucu ve donanım kullanımı
      ı) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
      i) Tahliye ve kurtarma
   konularında eğitimler yapılmış ve çalışanların periyodik muayeneleri de yapılarak,  sağlık raporları düzenlenmiştir.
Simurg OSGB olarak Sivas İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına sağlıklı ve iş kazasız bir çalışma hayatı diliyoruz
Bookmark and Share

İSG EĞİTİMLERİNİ YASAL SÜRELERE UYGUN OLARAK VERDİNİZ Mİ?

Pazar, Ocak 14th, 2018

IMG-20160718-WA00026331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 5 inci maddesine göre ise işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili aşağıda belirtilenleri yapmakla yükümlüdür.

 • Programların hazırlanması ve uygulanması,
 • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesi,
 • Çalışanların bu programlara katılması,
 • Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesi.

İşverenler, çalışanlarına en az aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

1. Genel konular

 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. İşyeri temizliği ve düzeni,
 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

 1. Meslek hastalıklarının sebepleri,
 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 3. Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri,
 4. İlkyardım

3. Teknik konular

 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 2. Elle kaldırma ve taşıma,
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Ekranlı araçlarla çalışma,
 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 11. Tahliye ve kurtarma

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
 2. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
 3. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar. Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.
Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde ve aşağıdaki sürelere uygun olarak verilmelidir.

 1. Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 2. Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 3. Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.
Bu doğrultuda, SİMURG tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmanıza özel olarak, yönetmelikte belirtilen konu ve süreleri içeren eğitim programları gerçekleştirilmekte ve eğitime katılan çalışanlara, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 15 inci maddesine uygun olarak, Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.

Bookmark and Share

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

Cuma, Aralık 29th, 2017

 

asgariucret

 

 

 

 Ait olduğu dönem: 01.01.2018 – 31.12.2018

 

 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.029,50
SGK PRİMİ% 14 284,13
İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 20,30
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 106,55
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 152,21
DAMGA VERGİSİ% 0,759 15,40
KESİNTİLER TOPLAMI 426,38
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.603,12

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.029,50
SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) (***) 416,05
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2 40,59
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.486,14

 

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 2.029,50
SGK PRİMİ% 14 284,13
İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 20,30
KESİNTİLER TOPLAMI 304,43
NET ASGARİ ÜCRET 1.725,08

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 2.029,50
SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) (***) 416,05
İŞSİZLİK SİG. FONU% 2 40,59
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.486,14

 

Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

 

Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (152,21) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

Bookmark and Share

DUYURU : İşyeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulaması

Salı, Aralık 26th, 2017

sgk_logo

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2017 tarihinde https:// isgkatip.csgb.gov.tr web adresinde yayımladığı İşyeri Hekimliklerinde e-reçete konulu duyurusundan da anlaşılacağı üzere İşyeri hekimliklerinin 31.12.2017 tarihine kadar “Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulaması için alt yapı hazırlıklarının tamamlanması gerektiği belirtilmiştir.

Kurumumuzca İşyeri hekimliklerindeki “Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli elektronik imzalı” e-reçete uygulamasına yönelik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. “Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli elektronik imzalı” e-reçete sisteminin alt yapısını tamamlayan İşyeri hekimleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

“Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli Elektronik İmzalı” ereçete uygulamasına 02.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilecek olup bu tarihten itibaren manuel reçete girişine “Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenememiştir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafından imzalanan reçetelerde izin verilecektir. Ancak Güvenlikli elektronik imzasını temin edemeyen İşyeri hekimlerimizin de olabileceği ve bu nedenle de hasta mağduriyeti de oluşmaması için 01.03.2018 tarihine kadar “Sgk Kurumsal Hekim Şifresi” ile yazılan e-reçete’ler kabul edilecektir.

“Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli Elektronik İmzalı” ereçete uygulamasına sorunsuz olarak geçilebilmesi için hekimlerin “SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ”ni https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden almaları ve “Güvenlikli Elektronik İmza” yı temin etmeleri gerekmektedir.

“SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ” ile ilgili sorunlar eczane@sgk.gov.tr eposta adresine gönderilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Risk Yönetimi Daire Başkanlığı

Bookmark and Share

İŞYERİ HEKİMLERİNİN E-REÇETE YAZABİLMESİ İÇİN

Çarşamba, Aralık 13th, 2017

İşyeri hekimlerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren e-imzalı e-reçete yazabilmeleri için aşağıda sıralanan hazırlıkları yapmaları önerilmektedir.

healthcare-1024x739[1]
 • Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası uygulamasında kayıtlı olması,

 • İSG-KATİP üzerinden de görevlendirilmelerinin bulunması,

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Medula uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir otomasyon temin etmesi,

 • e-imza sahibi olması, gerekmektedir.

 

Bookmark and Share

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Kısmen Erteleniyor

Salı, Haziran 20th, 2017

kanunlar

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta ve Kamu Kurumlarında 3 Yıl Erteleniyor

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren ve 50 altı çalışanı olan işletmeler ile kamu kurumları için Temmuz 2017’den Temmuz 2020’ye üç yıl erteleme yapılmasına ilişkin düzenleme teklifi 18.06.2017 Pazar günü TBMM Genel Kurulun’un 110. birleşiminde görüşülen torba kanun teklifi kapsamında kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik henüz Cumhurbaşkanlığınca onaylanmamış ve Resmi Gazetede yayınlanmamıştır. Kanunda yapılan değişiklik şu şekildedir:

 

50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; (işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından (İSG sertifikası olması şartıyla) yürütülebilecek. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri de (işyeri hekimleri yerine) aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularından hizmet alabilecek. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” hükümleri, 1 Temmuz 2017 yerine 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.

 

Bu düzenleme ile 2017 ‘den 2020‘ye 3 yıl erteleme yapılan kısım; İSG-Katip sisteminde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için İSG-Katip ataması yapılarak, işyerlerinin periyodik ziyaretlerle olası meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı önleyici yaklaşımla profesyonel hizmetler alınmasıdır. Ancak işveren veya yetkili işveren vekili “İSG Sertifikasına” sahip yetkili ise İSG yükümlülüğünü yetkili OSGB’den almadan kendisi de yapabilecektir

 

2017‘den 2020‘ye yapılan bu 3 yıl ertelemeye rağmen aşağıda bazı başlıkları verilen hizmetler OSGB firmalarından alınmaya devam edecektir. Hali hazırda OSGB firmalarıyla sözleşme yapmış olan firmalar cezai müeyyidesi olan yasal bir zorunluluk olmasa da bir gereklilik olarak İSG hizmeti almaya devam edebilecekleri gibi aşağıda bazı başlıkları verilen zorunlu hizmetleri alarak sadece İSG-Katip atamasını kaldırabilirler.

1. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması

2. Acil Durum Planları, yangınla mücadele, ilk yardım eğitimi
3. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
4. Acil Durum Tahliye Eğitimi ve Tatbikatı (Yılda 1)
5. Koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi, tedariği, eğitimi
6. İSG Talimatları, görev tanımları ve prosedürlerin hazırlanması
7.  İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi

8. Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe/işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri.

 

İşverenler Hangi Hallerde Sıkıntı Yaşar?

Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, Çalışan Şikayeti, Denetim, Sigorta işlemleri, Yangın gibi afetlerde; işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanacaktır.

 

Tehlike Sınıfınızı Biliyor musunuz?

 • Az Tehlikeli Sınıflar; Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar, Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…)  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb…
 • Tehlikeli Sınıflar; Dişçiler, Kuaförler, kasaplar, ayakkabı ve mobilya gibi bazı fabrikalar…
 • Çok tehlikeli sınıflar; Yapı Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler…için İSG Kanunu tam kapsamlı bir şekilde uygulanmaya devam edilmektedir.

 

İşletmenizin Tehlike Sınıfını öğrenmek için buraya tıklayınız.

 

Simurg OSGB olarak İş sağlığı ve güvenliğini yasalarının çalışanların aleyhine esnetilmesinin veya kanunun ertelenmesinin bir çözüm olmadığı kanaatindeyiz. İSG çalışmalarının işverenler açısından kaliteyi ve verimliliği artıran bir yatırım olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz.

İşyerlerinde gerekli önlemler alınarak iş kazaları %98, meslek hastalıkları ise %100 oranında önlenebildiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İSG kanunu yükümlülükleri büyük işletmeleri ilgilendirmesinden daha çok küçük işletmeleri ilgilendirmektedir. Çünkü büyük kurumlar zaten toplam kalite yönetiminin gereği olarak iş sağlığı güvenliğini güvence altına almaktadırlar.

 

Çalışma dünyasında az tehlikeli sınıflarda faaliyet göstere işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının olmadığı yanılgısı hakimdir. Halbuki ofiste bütün gün bilgisayar ve telefon başında hareketsiz çalışan birisinde kas, iskelet, solunum ve kan dolaşımı sistemi bozuklukları, gözlerde bozulma, ses teli nodülü, kulaklarda iltihaplanma durumları tespit edilmektedir. Çalışma ortamında düşüp yaralanmalar yaşanmakta, üst dolaptan bir klasör alınırken merdiven kullanılmayıp, koltuk ve masaya çıkılması suretiyle düşülerek ölümle sonuçlanan kazalar istatistik raporlarıyla ortaya konmuştur.

 

İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK, BEDELLERİNİ ÖDEMEKTEN DAHA UCUZDUR!

Simurg OSGB

 

Bookmark and Share

Sivas Esnaf Mesleki Örgütlerinde İSG eğitimleri devam ediyor.

Salı, Temmuz 19th, 2016

IMG-20160718-WA0002

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2016 tarihinde Sivas ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ  çalışanlarına, 19.07.2016 tarihinde ise Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği çalışanlarına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamın temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir.

IMG-20160719-WA0001

Bookmark and Share

İSG Süre Hesaplama Aracı (2016)

Pazar, Şubat 14th, 2016

sure hesaplama araci

 

 

 

 

Aşağıda Excel ile hazırlanmış 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni çalışma süreleri hesaplama aracını bulacaksınız.

İndirmek için buraya tıklayınız.

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Çalışma Süreleri Arttı

Pazar, Şubat 14th, 2016

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personellerinin çalışma süreleri ÇSGB tarafından 01.01.2016 tarihinden itibaren %88 ila %233 oranında artırılmıştır.

Yeni düzenlemeyle birlikte halen oturmamış bir sektör olan İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ciddi sarsıntılar olması beklenmektedir. Umarız bu artan süreler kanun koyucunun amacına uygun hizmet eder.

İşte İSG profesyonellerin yeni çalışma süreleri:

CalismaSureleri

 

Bookmark and Share