Archives for Ocak 2013 | Simurg Sağlık

Archive for Ocak, 2013

BAKANLIK, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KARAR YAYINLADI

Perşembe, Ocak 31st, 2013
31 Ocak 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28545

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde geçen “belgesi” ifadesi “belgesinin geçerliliği askıya alınan veya” ifadesi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Belirli süre hizmeti olanların çalışma yetkisi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Bu süre içinde işyerinin tehlike sınıfına uygun belge almayan veya alamayan iş güvenliği uzmanları için söz konusu görevlendirmeler kazanılmış hak sayılmaz.

(2) Bu madde ile yapılan düzenleme kapsamında, işyerinde yapılan asıl iş esas alınmak üzere iş güvenliği uzmanlarının meslek dalı ile işyeri tehlike sınıfının ilgisi NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde kapsamında görev yapmak isteyenler, üç yıl içinde müracaat etme hakkına sahiptirler. Bu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ve en az üç yıl süreyle ikinci fıkrada belirlenen işyerlerinde çalıştıklarına dair en az 750 günlük prim ödeme kayıtlarını gösteren hizmet dökümüyle birlikte yapacakları sözleşmeleri Genel Müdürlüğe bildirirler. Bu kapsamda görevlendirilenler bu maddenin yürürlüğü süresince haklarını kullanabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan Yıllık Değerlendirme Raporundaki “işçi sayısı” ifadesi “çalışan sayısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-9’unda yer alan İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları için İhtar Tablosunda 12 nci sırada yer alan “15 gün” ifadesi “30 gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin ikinci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2012

28512

Bookmark and Share

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in açıklamaları

Çarşamba, Ocak 23rd, 2013

Sayın Bakanın, 20.01.2013 tarihinde Kanal 7’de Başkent Kulisi Programına verdiği söyleşide iş güvenliği uzmanları hakkında çarpıcı açıklamaları aşağıda özetlenmiştir.

– Özellikle İSG Uzmanı istihdam etme konusundaki sıkıntı bize kadar ulaşmış durumdadır.

-İSG kanunun önemli bir kısmı yürürlüğe girmiş olup eksikler tamamlanmaktadır.

-Özellikle madenler,inşaat işleri, patlayıcı ve parlayıcı madde üretimi gibi tesisler çok tehlikeli olup A sınıfı uzman bulundurma zorunluğu vardır.

-Ancak mevcut durumda A sınıfı uzman sayısı 1500 kadardır.

-Bu nedenle bu uzmanlar çok tehlikeli iş yerlerine çok yüksek sözleşme bedelleri teklif etmektedir.

-Bizim amacımız iş yerlerine ilave mali yükler getirmek değil, çağdaş iş ortamları oluşmasını sağlamaktır.

-İş güvenliği uzmanlarının görevi bu iş yerlerinde riskleri belirlemek ve bu riskleri ortadan kaldırıcı çalışmalar yapmaktır.

-Bunun da bir bedeli vardır. Ancak bu bedel ocak söndürme bedeli değildir.

-Pazartesi günü yapacağımız yönetmelik değişikleriyle 1500 olan uzman sayısını 10binlere 15 binlere çıkararak bu konudaki teknik personel eksikliğini gidereceğiz.

-Bu süreç zarfında tarafların İSG Yasasında gördükleri olumsuz ve eksiklikleri Mart ayında yapacağımız toplantıda görüşüp karara bağlayacağız.

-İş verenlerimiz acele etmesin, panik yapmasın, kendilerine yük getirecek sözleşmeler imzalamasın.

Bookmark and Share